Tra cứu

Khóa học từ vựng trung cấp - Bài 1 - Phần 0: 152 ngày học từ vựng N2,N3_List

Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.

Thời gian còn lại: 60 : 59
Số câu hỏi còn lại:
Hoàn thành
Tổng số câu hỏi: 0
Số câu đã chọn: 0
Số câu sai: 0
Tổng điểm: 0

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC KHOÁ HỌC 152 NGÀY HỌC TỪ VỰNG N2N3

No Tên bài học D.sáchTrắc nghiệmKiểm Tra Ghi chú
01Goi_N2N3_Ngày_01XemXemXemFree
02Goi_N2N3_Ngày_02XemXemXemThành viên VIP
03Goi_N2N3_Ngày_03XemXemXemThành viên VIP
04Goi_N2N3_Ngày_04XemXemXemThành viên VIP
05Goi_N2N3_Ngày_05XemXemXemThành viên VIP
06Goi_N2N3_Ngày_06XemXemXemThành viên VIP
07Goi_N2N3_Ngày_07XemXemXemThành viên VIP
08Goi_N2N3_Ngày_08XemXemXemThành viên VIP
09Goi_N2N3_Ngày_09XemXemXemThành viên VIP
10Goi_N2N3_Ngày_10XemXemXemThành viên VIP
11Goi_N2N3_Ngày_11XemXemXemThành viên VIP
12Goi_N2N3_Ngày_12XemXemXemThành viên VIP
13Goi_N2N3_Ngày_13XemXemXemThành viên VIP
14Goi_N2N3_Ngày_14XemXemXemThành viên VIP
15Goi_N2N3_Ngày_15XemXemXemThành viên VIP
16Goi_N2N3_Ngày_16XemXemXemThành viên VIP
17Goi_N2N3_Ngày_17XemXemXemThành viên VIP
18Goi_N2N3_Ngày_18XemXemXemThành viên VIP
19Goi_N2N3_Ngày_19XemXemXemThành viên VIP
20Goi_N2N3_Ngày_20XemXemXemThành viên VIP
21Goi_N2N3_Ngày_21XemXemXemThành viên VIP
22Goi_N2N3_Ngày_22XemXemXemThành viên VIP
23Goi_N2N3_Ngày_23XemXemXemThành viên VIP
24Goi_N2N3_Ngày_24XemXemXemThành viên VIP
25Goi_N2N3_Ngày_25XemXemXemThành viên VIP
26Goi_N2N3_Ngày_26XemXemXemThành viên VIP
27Goi_N2N3_Ngày_27XemXemXemThành viên VIP
28Goi_N2N3_Ngày_28XemXemXemThành viên VIP
29Goi_N2N3_Ngày_29XemXemXemThành viên VIP
30Goi_N2N3_Ngày_30XemXemXemThành viên VIP
31Goi_N2N3_Ngày_31XemXemXemThành viên VIP
32Goi_N2N3_Ngày_32XemXemXemThành viên VIP
33Goi_N2N3_Ngày_33XemXemXemThành viên VIP
34Goi_N2N3_Ngày_34XemXemXemThành viên VIP
35Goi_N2N3_Ngày_35XemXemXemThành viên VIP
36Goi_N2N3_Ngày_36XemXemXemThành viên VIP
37Goi_N2N3_Ngày_37XemXemXemThành viên VIP
38Goi_N2N3_Ngày_38XemXemXemThành viên VIP
39Goi_N2N3_Ngày_39XemXemXemThành viên VIP
40Goi_N2N3_Ngày_40XemXemXemThành viên VIP
41Goi_N2N3_Ngày_41XemXemXemThành viên VIP
42Goi_N2N3_Ngày_42XemXemXemThành viên VIP
43Goi_N2N3_Ngày_43XemXemXemThành viên VIP
44Goi_N2N3_Ngày_44XemXemXemThành viên VIP
45Goi_N2N3_Ngày_45XemXemXemThành viên VIP
46Goi_N2N3_Ngày_46XemXemXemThành viên VIP
47Goi_N2N3_Ngày_47XemXemXemThành viên VIP
48Goi_N2N3_Ngày_48XemXemXemThành viên VIP
49Goi_N2N3_Ngày_49XemXemXemThành viên VIP
50Goi_N2N3_Ngày_50XemXemXemThành viên VIP
51Goi_N2N3_Ngày_51XemXemXemThành viên VIP
52Goi_N2N3_Ngày_52XemXemXemThành viên VIP
53Goi_N2N3_Ngày_53XemXemXemThành viên VIP
54Goi_N2N3_Ngày_54XemXemXemThành viên VIP
55Goi_N2N3_Ngày_55XemXemXemThành viên VIP
56Goi_N2N3_Ngày_56XemXemXemThành viên VIP
57Goi_N2N3_Ngày_57XemXemXemThành viên VIP
58Goi_N2N3_Ngày_58XemXemXemThành viên VIP
59Goi_N2N3_Ngày_59XemXemXemThành viên VIP
60Goi_N2N3_Ngày_60XemXemXemThành viên VIP
61Goi_N2N3_Ngày_61XemXemXemThành viên VIP
62Goi_N2N3_Ngày_62XemXemXemThành viên VIP
63Goi_N2N3_Ngày_63XemXemXemThành viên VIP
64Goi_N2N3_Ngày_64XemXemXemThành viên VIP
65Goi_N2N3_Ngày_65XemXemXemThành viên VIP
66Goi_N2N3_Ngày_66XemXemXemThành viên VIP
67Goi_N2N3_Ngày_67XemXemXemThành viên VIP
68Goi_N2N3_Ngày_68XemXemXemThành viên VIP
69Goi_N2N3_Ngày_69XemXemXemThành viên VIP
70Goi_N2N3_Ngày_70XemXemXemThành viên VIP
71Goi_N2N3_Ngày_71XemXemXemThành viên VIP
72Goi_N2N3_Ngày_72XemXemXemThành viên VIP
73Goi_N2N3_Ngày_73XemXemXemThành viên VIP
74Goi_N2N3_Ngày_74XemXemXemThành viên VIP
75Goi_N2N3_Ngày_75XemXemXemThành viên VIP
76Goi_N2N3_Ngày_76XemXemXemThành viên VIP
77Goi_N2N3_Ngày_77XemXemXemThành viên VIP
78Goi_N2N3_Ngày_78XemXemXemThành viên VIP
79Goi_N2N3_Ngày_79XemXemXemThành viên VIP
80Goi_N2N3_Ngày_80XemXemXemThành viên VIP
81Goi_N2N3_Ngày_81XemXemXemThành viên VIP
82Goi_N2N3_Ngày_82XemXemXemThành viên VIP
83Goi_N2N3_Ngày_83XemXemXemThành viên VIP
84Goi_N2N3_Ngày_84XemXemXemThành viên VIP
85Goi_N2N3_Ngày_85XemXemXemThành viên VIP
86Goi_N2N3_Ngày_86XemXemXemThành viên VIP
87Goi_N2N3_Ngày_87XemXemXemThành viên VIP
88Goi_N2N3_Ngày_88XemXemXemThành viên VIP
89Goi_N2N3_Ngày_89XemXemXemThành viên VIP
90Goi_N2N3_Ngày_90XemXemXemThành viên VIP
91Goi_N2N3_Ngày_91XemXemXemThành viên VIP
92Goi_N2N3_Ngày_92XemXemXemThành viên VIP
93Goi_N2N3_Ngày_93XemXemXemThành viên VIP
94Goi_N2N3_Ngày_94XemXemXemThành viên VIP
95Goi_N2N3_Ngày_95XemXemXemThành viên VIP
96Goi_N2N3_Ngày_96XemXemXemThành viên VIP
97Goi_N2N3_Ngày_97XemXemXemThành viên VIP
98Goi_N2N3_Ngày_98XemXemXemThành viên VIP
99Goi_N2N3_Ngày_99XemXemXemThành viên VIP
100Goi_N2N3_Ngày_100XemXemXemThành viên VIP
101Goi_N2N3_Ngày_101XemXemXemThành viên VIP
102Goi_N2N3_Ngày_102XemXemXemThành viên VIP
103Goi_N2N3_Ngày_103XemXemXemThành viên VIP
104Goi_N2N3_Ngày_104XemXemXemThành viên VIP
105Goi_N2N3_Ngày_105XemXemXemThành viên VIP
106Goi_N2N3_Ngày_106XemXemXemThành viên VIP
107Goi_N2N3_Ngày_107XemXemXemThành viên VIP
108Goi_N2N3_Ngày_108XemXemXemThành viên VIP
109Goi_N2N3_Ngày_109XemXemXemThành viên VIP
110Goi_N2N3_Ngày_110XemXemXemThành viên VIP
111Goi_N2N3_Ngày_111XemXemXemThành viên VIP
112Goi_N2N3_Ngày_112XemXemXemThành viên VIP
113Goi_N2N3_Ngày_113XemXemXemThành viên VIP
114Goi_N2N3_Ngày_114XemXemXemThành viên VIP
115Goi_N2N3_Ngày_115XemXemXemThành viên VIP
116Goi_N2N3_Ngày_116XemXemXemThành viên VIP
117Goi_N2N3_Ngày_117XemXemXemThành viên VIP
118Goi_N2N3_Ngày_118XemXemXemThành viên VIP
119Goi_N2N3_Ngày_119XemXemXemThành viên VIP
120Goi_N2N3_Ngày_120XemXemXemThành viên VIP
121Goi_N2N3_Ngày_121XemXemXemThành viên VIP
122Goi_N2N3_Ngày_122XemXemXemThành viên VIP
123Goi_N2N3_Ngày_123XemXemXemThành viên VIP
124Goi_N2N3_Ngày_124XemXemXemThành viên VIP
125Goi_N2N3_Ngày_125XemXemXemThành viên VIP
126Goi_N2N3_Ngày_126XemXemXemThành viên VIP
127Goi_N2N3_Ngày_127XemXemXemThành viên VIP
128Goi_N2N3_Ngày_128XemXemXemThành viên VIP
129Goi_N2N3_Ngày_129XemXemXemThành viên VIP
130Goi_N2N3_Ngày_130XemXemXemThành viên VIP
131Goi_N2N3_Ngày_131XemXemXemThành viên VIP
132Goi_N2N3_Ngày_132XemXemXemThành viên VIP
133Goi_N2N3_Ngày_133XemXemXemThành viên VIP
134Goi_N2N3_Ngày_134XemXemXemThành viên VIP
135Goi_N2N3_Ngày_135XemXemXemThành viên VIP
136Goi_N2N3_Ngày_136XemXemXemThành viên VIP
137Goi_N2N3_Ngày_137XemXemXemThành viên VIP
138Goi_N2N3_Ngày_138XemXemXemThành viên VIP
139Goi_N2N3_Ngày_139XemXemXemThành viên VIP
140Goi_N2N3_Ngày_140XemXemXemThành viên VIP
141Goi_N2N3_Ngày_141XemXemXemThành viên VIP
142Goi_N2N3_Ngày_142XemXemXemThành viên VIP
143Goi_N2N3_Ngày_143XemXemXemThành viên VIP
144Goi_N2N3_Ngày_144XemXemXemThành viên VIP
145Goi_N2N3_Ngày_145XemXemXemThành viên VIP
146Goi_N2N3_Ngày_146XemXemXemThành viên VIP
147Goi_N2N3_Ngày_147XemXemXemThành viên VIP
148Goi_N2N3_Ngày_148XemXemXemThành viên VIP
149Goi_N2N3_Ngày_149XemXemXemThành viên VIP
150Goi_N2N3_Ngày_150XemXemXemThành viên VIP
151Goi_N2N3_Ngày_151XemXemXemThành viên VIP
152Goi_N2N3_Ngày_152XemXemXemThành viên VIP

Liên kết nhanh: Chọn khoá học khác

BÌNH LUẬN DÀNH CHO THÀNH VIÊN

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Thi Nga: có file pdf để tải ko ạ
06:09:06 ngày 09-09-1975

Xem tiếp Comment (admin Only)

BÌNH LUẬN THÔNG QUA TÀI KHOẢN FACEBOOK

Chú ý: Khi cần liên hệ hỏi đáp với ban quản trị, bạn không dùng comment facebook mà hỏi đáp thông qua Bình luận bên trên.

Tags

Học từ vựng luyện thi N2, Luyện thi N3

Đang xử lý

Hướng dẫn nâng cấp VIP - Liên hệ qua Facebook - Điều khoản sử dụng - Chính sách quyền riêng tư

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về trường ngoại ngữ Việt Nhật
Đ/C: 8A - Cư xá Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: Hotline: 0933 666 720
Email: admin@lophoctiengnhat.com - lophoctiengnhat.com@gmail.com

Liên hệ qua Facebook
Đăng nhập
Dùng tài khoản mạng xã hội:
Dùng tài khoản lophoctiengnhat.com:
Bạn cần trợ giúp?
Kết quả kiểm tra
Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
Chia sẻ không thành công.
Kết quà kiểm tra:
Tổng số câu hỏi:
Số câu sai:
Điểm:
Số câu đã làm:
Số câu đúng:
Kết quả:
Chia sẻ kết quả trên Facebook:
Thông báo:
Vui lòng quay lại bài học trước và chờ 15 phút để làm lại.
Thời gian còn lại: 15 : 00
Đang xử lý...
Kết quả tra cứu cho từ khóa:
Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.