Tra cứu

表現文型辞典

Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.

Thời gian còn lại: 60 : 59
Số câu hỏi còn lại:
Hoàn thành
Tổng số câu hỏi: 0
Số câu đã chọn: 0
Số câu sai: 0
Tổng điểm: 0
001_~ あげく(に)Cuối cùng, kết quả sau khi... là/thì...
002_~あっての Vì có ~ nên (lần đầu tiên) mới ~
003 ~あまり(に)- Vì quá ~
004_ ~いかん(だ)/ ~いかんで(は) / ~いかんによって(は)(Tùy thuộc ~ , Tùy thuộc ~, ~./ Vì nội dung của ~ sẽ là lý do ~)
005 (~いかんによらず / ~いかんにかかわらず / ~いかんをとわず) - Bất kể ~
006_いくら~(て)も (Dẫu ~ thế nào đi nữa ~)
007_ ~いじょう (は)/ ~うえは (Vì ~ nên tất nhiên / chắc chắn ~)
008_ ~いっぽうだ / ~ばかりだ (trở nên ngày càng ~)
009_ ~いっぽう(で) (Mặt khác, ~ / Ngược lại, ~)
010_ ~うえ(で)/〈前提〉( Trước tiên làm ~, sau đó ~)
011_ ~うえで /〈目的〉(Trong trường hợp làm ~/ Trong quá trình ~)
012_ ~うえ(に) (Ngoài ~, còn ~)
013_ ~(よ)うが / ~(よ)うが~(よ)うが (Dù ~ cũng không (liên quan)
014_ ~(よ)うが~まいが / ~(よ)うと~まいと (Dù có ~ hay không thì cũng ~)
015_ ~うちに / ~ているうちに (Trong lúc ~ / Trước khi ~ , Trong khi đang ~ thì tự nhiên ~)
016_ ~(よ)うではないか (Mọi người, chúng ta hãy cùng nhau ~)
017_ ~(よ)うにも~ない / ~に~ない (Dẫu muốn ~ cũng không thể ~)
018_ ~うる(~える) / ~えない (Có khả năng làm ~ / có thể ~ , Không có khả năng làm ~ / không thể ~)
019_ ~おかげで (Nhờ vào sự giúp đỡ hoặc ơn huệ của ~)
020_ ~おそれがある ( Có khả năng sẽ bị ~)
021_ ~おり(に/には)(Khi / vào dịp ~)
022_ ~かい(が)あって / ~かいもなく (Có kết quả ~ / ~ được đền đáp , Không có kết quả ~ / ~ không được đền đáp)
023_ ~かぎりだ (Chỉ ~ (giới hạn), Cảm thấy ~ là nhất / thực sự ~)
026_ ~かける (Bắt đầu làm ~, Đang làm ~ giữa chừng, Sắp/ Suýt ~, (Làm) ~ (với đối tượng))
027_ ~がさいご / ~たらさいご (Nếu đã ~ thì coi như (xong/ không thể) ~)
028_ ~がたい (Rất khó để làm ~, Khó ~)
029_ ~かたわら (Vừa làm (công việc) ~, vừa làm)
030_ ~がちだ (Thường hay ~)
031_ ~がてら / ~かたがた (Nhân tiện ~)
032_ ~(か)とおもうと / ~(か)とおもいきや (Vừa mới đó mà ~, Cứ tưởng là ~, vậy mà ~)
033_ ~か~ない(かの)うちに (Hầu như cùng lúc làm ~ / ngay lúc đang định làm ~ thì ~)
034_ ~かねない (Có thể (gây ra tình huống bất lợi) ~)
035_ ~かねる (Rất khó làm ~ , Không thể làm ~)
036_ ~かのようだ / ~かのごとく(Cảm thấy / thấy như là ~, Như ~)
037_ ~がはやいか / ~やいなや (Ngay cùng lúc với ~)
038_ ~からある / ~からする / ~からの (cỡ ~ trở lên)
039_ ~からいう / ~からみる と / ~からする (Nếu phán đoán từ ~)
040_ ~からこそ / ~ばこそ (Chính vì ~)
041_ ~からして (Vì ~ là như vậy nên những cái khác đương nhiên cũng ~, Phán đoán từ ~)
042_ ~からといって(~からって) (Dù có lý do/có sự thực là ~ nhưng ~ , Dù có hoàn cảnh là ~ nhưng ~)
043_ ~から~にかけて (Trong khoảng từ ~ đến ~)
044_ ~からには (Vì ~ nên đương nhiên/ Vì ~ nên chắc chắn ~)
045_ ~かわりに /〈代償・交換〉(Như là sự đền bù (của) ~, Đổi lại, Mặt khác (của) ~)
046_ ~かわりに /〈代理・代用〉(thay thế / thay thế, Không làm ~, thay vào đó ~)
047_ ~にかわって (Là một đại diện/ thay thế cho, Thay thế bằng ~ , Thay mặt ~)
048_ ~ぎみ (Có vẻ hơi ~, cảm thấy hơi ~)
049_ ~きらいがある (Có tính chất / xu hướng không tốt~)
050_ ~きりだ / ~きりだ/~きり~ない (Chỉ ~ (và ngoài ra không có gì khác), Sau khi làm ~ (và sau đó, không ~))
051_ ~きる / ~きれない (Làm ~ toàn bộ / đến cuối / hoàn toàn / hết, Không thể (làm) ~ toàn bộ / đến cuối / hoàn toàn / hết)
052_ ~きわまる / ~きわまりない (Trên hết ~ / Cực kỳ ~)
053_ ~くせに / ~くせして (Mặc dù đang ở lập trường/ trạng thái / tình huống ~ vậy mà ~)
054_ ~くらい (Đến độ ~, Ít nhất cũng ~)
055_ ~くらいなら (Thà ~ còn hơn là ~)
056_ ~くらい~はない (~ là nhất/ không có (gì) ~ bằng ~)
057_ ~げ (Có vẻ như là ~ / có vẻ như đang ~)
058_ ~こそ / ~こそあれ / ~こそすれ (Chính ~ / chỉ ~, Mặc dù có ~/ Không ~ thì thôi chớ sẽ không ~ đâu.)
059_ ~ことか / ~ことだろう (~ làm sao / ~ biết bao)
060_ ~ことから / ~ところから (Chuyện ~ là nguyên nhân · lý do ~ )
061_ ~(が)ごとし / ~(が)ごとく / ~(が)ごとき / ~ごとき(に) (Giống như ~ (minh họa · ẩn dụ), (người, kẻ, thứ) giống như ~ / những thứ như ~ (khinh thường))
062_ ~ことだ (~ là cách tốt nhất để làm ~ / Không nên ~)
063_ ~こととて / ~のことだから (Vì ~, Vì ~ nên chắc chắn ~)
064_ ~ことなく / ~ことなしに / ~なしに (mà không ~)
065_ ~ことに(は) (Thật là ~)
066_ ~ごとに〈区別〉(Từng, mỗi một ~/ Trong mỗi ~/ Mỗi lần ~)
067_ ~ごとに / おきに〈周期〉(Tùy thuộc vào sự thay đổi hay cơ hội ~, Mỗi ~ / cứ mỗi lần làm ~, Cách (khoảng thời gian) ~ / để khoảng thời gian ~)
068_ ~ことにする / ~ことにしている (quyết định ~, quyết định ~ (thói quen/ dự định của bản thân))
069_ ~ことになる / ~ことになっている (đã được quyết định rằng ~ (quyết định), ~ được quyết định rằng ~ (kế hoạch, quy tắc, tùy chỉnh))
070_ ~ことは~が / ~には~が (Mặc dù ~ là chắc chắn, nhưng ~)
071_ ~ことはない (Không cần thiết phải ~)
072_ ~さいちゅう (Ngay trong lúc đang ~)
073_ ~さい(に)(Khi ~/ nhân dịp ~)
074_ N(+助詞)+さえVて+さえ / N(+助詞)+すら Vて+すら (Ngay cả ~)
075_ ~さえ~ば (Nếu một điều kiện ~ được thỏa mãn)
076_ ~ざるをえない (Phải ~)
077_ ~しかない / ~(という/より)ほか~ない (Không có lựa chọn nào khác ngoài ~ / Phải làm ~)
078_ ~しだい (Sau khi ~, lập tức sẽ ~)
079_ ~しだいだ / ~しだいで(は)((được quyết định) bởi ~)
080_ ~(という)しだいだ / ~(という)しまつだ ((Sự tình/ quá trình) ~)
081_ ~じょう(は) / ~のうえでは (Nếu nhìn từ quan điểm của ~)
082_ ~ず / ~ぬ (mà không ~, không ~)
083_ ~すえ(に)(Kết quả cuối cùng là ~)
084_ ~ずくめ (từ cái gì đến cái gì toàn là ~/ trải khắp toàn bộ là ~)
085_ ~ずじまい (kết thúc mà không ~)
086_ せいで / せいか (Vì nguyên nhân / lý do ~, Không biết có phải do ~)
087_ ~そばから (Dù vừa ~ thì lại ~)
088_ ~たいものだ / ~てほしいものだ (thực sự rất muốn ~, thực sự rất mong (bạn) ~)
089_ ~だけ (Tất cả những gì có thể làm, Tất cả những gì muốn làm)
090_ ~だけあって / ~だけのことはある (thích hợp/ đúng với ~)
091_ ~だけに (Vì ~ nên phù hợp với điều đó, Vì ~ nên ngược lại ~/ Vì nên càng thêm ~ )
092_ ~だけの (Tương ứng với ~ / cần thiết để ~)
093_ ~たことにする / ~たことになる (Coi như ~, Được coi là ~)
094_ ただ~のみ / ただ~ばかり / ~のみならず (Chỉ ~, Không chỉ ~)
095_ ~たて (Vừa mới ~/ không có cách khoảng thời gian sau khi làm ~)
096_ たとえ~ても (Dẫu có trở nên ~ đi nữa/ Dù cho ~)
097_ ~たところ (Sau khi ~/ kết quả là ~, với cảm giác là ~, là một ấn tượng ~)
098_ ~たところで~ない (Dẫu ~ bao nhiêu đi nữa, cũng không ~)
099_ ~たとたん(に)(Ngay giây phút ~ / Cùng lúc ~)
100_ ~だに (Dù có làm ~ , ngay cả ~ / thậm chí ~)
101_ ~たはずみに / ~たひょうしに (Do bởi (điều gì) ~ nên (lỡ / vô ý / bất chợt) ~)
102_ ~たび(に) (Hễ ~, thì lúc nào cũng ~ / Khi ~, thì lúc nào cũng ~)
103_ ~だらけ / ~まみれ (Có rất nhiều ~, đầy ~, Có rất nhiều ~ đang bám vào)
104_ ~たりとも~ない (Dù ~ cũng không ~ )
105_ ~たる / ~ともあろう (Ở vị trí của ~, Giống như ở vị trí của ~)
106_ ~ついでに (Sử dụng cơ hội ~)
107_ ~っけ ( Có thật là ~ ?, Có đúng là ~ ?, không biết có phải đã ~)
108_ ~っこない / ~っこ (Chắc chắn không ~, Làm ~ cùng nhau)
109_ ~つ~つ (nào là ~, nào là ~ (lúc thì ~, lúc thì ~))
110_ ~つつ〈同時進行〉(Vừa ~, vừa ~)
111_ ~つつある (ngay bây giờ đang ~)
112_ ~つつ(も)〈逆接〉(Mặc dù đang ~ nhưng ~/ Trong khi ~ nhưng vẫn)
113_ ~って〈伝聞〉(Nghe nói là ~)
114_ ~って〈引用〉((Nói/ viết) rằng ~)
115_ ~って〈主題・短縮〉(Cái gọi là ~, ~ gọi là ~)
116_ ~っぱなし (Vẫn còn để nguyên ~)
117_ ~っぽい (cảm thấy như ~, có nhiều ~, (làm) ~ ngay)
118_ ~つもりだ / ~つもりだった (Cho rằng ~ / giả sử là ~ , Đã có ý định là ~/ cứ tưởng là ~)
119_ ~であれ / ~であれ~であれ (Cho dù là ~ cũng không liên quan, Cho dù có là ~ hay là ~ thì cũng không liên quan)
120_ ~(て)いらい / ~てこのかた (Kể từ sau khi ~)
121_ ~(て)からでないと (Nếu không phải là sau khi ~)
122_ ~てからというもの / ~というもの (Suốt kể từ sau khi ~, Suốt thời gian ~)
123_ ~てしかたがない / ~てしょうがない (Rất / Thế nào cũng ~)
124_ ~てすむ / ~ばすむ
125_ ~てたまらない (Rất ~ / Đến độ không chịu nổi ~)
126_ (これが)~でなくてなんだろう / (これが)~といわずしてなんだろう (Đây chính là ~)
127_ ~てならない (Đến độ không thể chịu được ~)
128_ ~ては 〈条件〉(Nếu ~)
129_ ~ては 〈反復〉(Sau khi ~, lúc nào cũng~)
130_ ~ではあるまいし (Vì không phải là ~, nên đương nhiên ~)
131_ ~てはいられない / ~てばかりはいられない (Không thể tiếp tục ~ nguyên như thế này, Không thể tiếp tục ~ mãi mãi)
132_ ~てはじめて / ~てこそ (~, lần đầu tiên ~, Chỉ khi điều kiện của ~ được đáp ứng thì lần đầu tiên ~)
133_ 〜てはならない (Không được ~)
134_ 〜てまえ / 〜のてまえ (Như vị trí của tôi là ~/ Do tình huống ~ nên ở vị trí của tôi thì ~, Vì là trước ~)
135_ 〜てみせる (Trên thực tế / thực sự / nghiêm chỉnh (làm) ~)
136_ 〜てみる ( làm ~ trên thực tế /, thử làm ~)
137_ ~て(も)かまわない / ~て(も)さしつかえない (Dẫu ~ cũng được / Dẫu ~ cũng không có gì phàn nàn, Dẫu ~ cũng không có vấn đề gì / không có gì trở ngại)
138_ 〜てもしかたがない / 〜てもしょうがない / 〜てもはじまらない (Dù ~ cũng vô ích/ dù ~ cũng không có ý nghĩa, Dù ~ cũng không có ý nghĩa/ Dù ~ cũng không có tiến triển)
139_ 〜てやまない (Đã luôn ~ / ~ từ trong tim )
140_ 〜とあいまって(〜があいまって)(kết hợp với, cùng với ~)
141_ 〜とあって / 〜とあれば (Vì ~, Nếu ~)
142_ 〜といい〜といい / 〜といわず〜といわず (Cả ~ lẫn ~ , Bất kể ~ bất kể ~ / bất kể ~ hay ~)
143_ 〜という (Tất cả/ toàn bộ N, Đến cả ~ (số lượng) N)
144_ 〜ということだ (Dường như là ~/ nghe nói rằng ~, Điều đó có nghĩa là ~)
145_ 〜というと (Nói đến cái gọi là ~ / Nếu thử nghĩ về~, thì thực tế ~)
146_ 〜というところだ / 〜といったところだ (Đại khái ở mức độ / tình hình ~)
147_ 〜というのは / 〜とは (là ~)
148_ 〜というものだ / 〜というものではない ( Thực sự nghĩ là ~)
149_ 〜というものは (Nói chung ~ / thực tế ~)
150_ 〜というより(も)(~ hơn là ~)
151_ 〜といえば (Nếu thử nghĩ về ~ / Nghe thấy thì nhớ ra ~)
152_ 〜といったら / 〜ことといったら (thì/ là ~ (không bình thường))
153_ 〜といったらない / 〜ことといったらない / 〜ったらない (Không thể diễn đạt ~ bằng lời nói (không bình thường) / cực kỳ ~)
154_ 〜といっても / 〜といえども (Mặc dù nói là ~ nhưng thực tế ~, Cho dù ~)
155_ 〜といわんばかり(に)/ 〜とばかり(に)
156_ 〜とおり(に) (Giống như ~ / Vẫn giữ nguyên như ~)
157_ 〜とか / 〜とやら (Nghe nói hình như là ~, cái/ thứ như là ~)
158_ 〜とか〜とか / 〜だの〜だの (nào là ~ nào là ~)
159_ 〜ときたら / 〜ときている (Nếu nói về ~ / Nếu nói là ~, Vì ~ nên đương nhiên ~)
160_ 〜どころか〈打消し〉(Không giống như ~. Thay vào đó/ điều ~ là ngoài sức tưởng tượng. Ngược lại)
161_ 〜どころか〜も〈程度の比較〉(~ là đương nhiên, ~ cũng)
162_ 〜ところだった / 〜そうになった (suýt chút nữa đã ~)
163_ 〜どころではない (hoàn toàn không phải trạng thái có thể ~ / không thể đề cập đến chuyện ~)
164_ 〜ところ(に/へ) (vừa đúng ~/ đúng lúc đang ~)
165_ 〜ところを (Đang trong tình huống ~ vậy mà ~)
166_ 〜としたら (Trường hợp giả sử rằng ~)
167_ 〜として〜ない (~ cũng không / không hề ~)
168_ 〜として(は/も) (Ở vị trí /tư cách / danh nghĩa / quan điểm của ~)
169_ 〜としても / 〜としたって (Giả sử cho dù trong trường hợp ~ (rõ ràng vẫn))
170_ 〜とすると (Trường hợp giả sử rằng ~)
171_ 〜とすれば (Giả sử trong trường hợp ~)
172_ 〜とともに (cùng một lúc ~, ứng với (làm) ~ dần dần ~)
173_ 〜とのことだ (Nghe nói rằng ~ )
174_ 〜とはいえ / 〜とはいいながら (Mặc dù ~ , vẫn ~ )
175_ 〜とはかぎらない (Không thể nói rằng ~ luôn luôn đúng / không phải luôn luôn là ~)
176_ 〜ともなく / 〜ともなしに (Không phải là ~ đặc biệt)
177_ 〜と(も)なると / 〜と(も)なれば (Nếu ở giai đoạn / tình huống / vị trí ~)
178_ 〜ないかなあ (Nếu mà ~ thì sẽ vui / tốt, nhưng có lẽ sẽ không như thế, Có lẽ ~)
179_ 〜ないことには(〜ない) (Trước tiên, nếu không ~ thì không thể ~)
180_ 〜ないこともない / 〜ないものでもない (Tùy trường hợp mà có thể là ~)
181_ 〜ないですむ / 〜なくてすむ / 〜ずにすむ (Không cần phải ~)
182_ 〜ないではいられない / 〜ずに(は)いられない (Dù thế nào cũng ~ /, không thể tránh khỏi ~)
183_ 〜ないではおかない / 〜ずにはおかない (Chắc chắn sẽ ~/ tự nhiên ~)
184_ 〜ないではすまない / 〜ずにはすまない / 〜なしではすまない / 〜ではすまない (không thể tránh ~, Không được phép ~)
185_ 〜ないともかぎらない (Không chừng là ~)
186_ 〜ないまでも (Dù không đạt đến mức ~ nhưng ~)
187_ 〜ながら / 〜ながらも (vừa ~ vừa ~, mặc dù ~/ thế mà ~)
188_ 〜ながら(に/の)( Ở nguyên tình trạng ~)
189_ 〜(こと)なくして(は)〜ない / 〜(こと)なしには〜ない (Nếu không ~ thì không ~)
190_ 〜なみ (Với mức độ gần như ~)
191_ 〜ならいざしらず / 〜ならまだしも (Nếu là ~ thì không biết thế nào nhưng ~, Nếu là ~ thì dù ít vẫn còn được nhưng ~)
192_ 〜ならでは (đặc biệt vốn có ở ~/ Chính vì ~ nên có thể ~)
193_ 〜なり (Vừa ~, thì ngay lúc đó ~)
194_ 〜なり(と)/ 〜なり〜なり (Chẳng hạn như ~/ hay là ~, Chẳng hạn ~ hoặc là ~ (theo như ý thích))
195_ 〜なりとも
196_ 〜なり(に/の) (Tương ứng với ~ / trong một hình thức phù hợp với ~)
197_ 〜なんか (Cỡ như, những thứ như ~)
198_ 〜なんて (Chuyện/ Việc mà ~)
199_ 〜に / 〜に〜をかさねて (~ và ~/ thêm vào, cộng với ~, Làm ~, làm lại lần nữa)
200_ 〜にあたって / 〜にさいして (Trước khi (làm) ~)
201_ 〜にあって (Trong (tại thời điểm và địa điểm) ~ / tại ~)
202_ 〜にいたって / 〜にいたる ( vì trở thành tình huống · giai đoạn ~, trở thành tình huống · giai đoạn ~)
203_ 〜にいたるまで (rộng đến cả ~/ đạt đến cả ~)
204_ 〜において/ 〜にて (Tại, trong, ở, bằng ~)
205_ 〜におうじて / 〜にこたえて ( tương ứng với · thích ứng với ~, sao cho đáp ứng theo ~)
206_ 〜にかかわらず (không liên quan đến ~)
207_ 〜にかかわる (Có liên quan đến ~/ có ảnh hưởng đến ~)
208_ 〜にかぎったことではない / 〜にかぎらない (Không thể nói chỉ ~, Không phải là trường hợp chỉ ~)
209_ ~にかぎって ( Chỉ trong trường hợp ~ thì tuyệt đối không ~, Trường hợp ~ thì đặc biệt là thế, Đặc biệt trong trường hợp ~)
210_ ~にかぎらず / ~にとどまらず (Không chỉ ~, ngoài ra ~, Không chỉ ~, hơn nữa ~)
211_ 〜にかぎる (~ là tốt nhất)
212_ 〜にかけては / 〜にかけても (Trong lĩnh vực ∼)
213_ 〜にかこつけて (Lấy ~ như một lý do viện cớ)
214_ 〜にかたくない (Có thể ~ / rất dễ ~)
215_ 〜にかまわず / 〜もかまわず (không bận tâm đến ~/ bất chấp ~)
216_ 〜にくらべて / 〜にひきかえ (So với ~, Trái ngược với ~)
217_ 〜にくわえて (không chỉ ~ mà hơn nữa ~)
218_ 〜にこしたことはない (~ là tốt nhất)
219_ 〜にさきだって (Trước khi ~)
220_ 〜にしたがって (Hễ ~ , dần dần, Dựa trên ~)
221_ 〜にしたら / 〜にしてみたら (Nếu thử đứng ở vị trí của ~)
222_ 〜にして ( là ~/ cho dù là ~ / là ~, và hơn thế nữa ~)
223_ 〜にしては / 〜わりに(は)( Khác với dự đoán· Không giống như mong đợi từ việc ~)
224_ 〜にしても / 〜にしたって (Cho dù ~/ Ngay cả trong trường hợp ~ / ~ Dù thừa nhận rằng ~ nhưng ~)
225_ 〜にしろ / 〜にせよ (~ Dù thừa nhận ~ nhưng ~/ ngay cả khi nó là ~)
226_ 〜にしろ〜にしろ / 〜にせよ〜にせよ ( Cho dù ~ hay ~/ Trường hợp ~ hay trường hợp ~ cũng đều ~)
227_ 〜にすぎない (Chỉ là ~)
228_ 〜にそって (Để sao cho phù hợp với ~)
229_ 〜にたいして ( với ~)
230_ 〜にたえる / 〜にたえない (xứng đáng để ~/ Có thể làm ~, không đáng để ~/ Không thể ~/ ~ đến độ không thể chịu đựng)
231_ 〜にたる / 〜にたりない (Đáp ứng điều kiện để ~)
232_ 〜にちがいない / 〜にきまっている (Chắc chắn ~, Chắc chắn ~, tuyệt đối ~)
233_ 〜について / 〜にかんして ( Xem ~ là đối tượng/ Về việc ~/ Trong việc ~, Về ~)
234_ 〜につき (Vì ~, với ~)
235_ 〜につけ / 〜につけ〜につけ (Hễ ~, lúc nào cũng ~, Cho dù ~ hay ~)
236_ 〜につれて / 〜にともなって (Hễ ~, thì dần dần ~, Hễ ~ , cùng với điều đó thì ~ / cùng với ~)
237_ 〜にとって(は/も) ( Nếu nói từ lập trường/ quan điểm của ~ )
238_ 〜にはあたらない ( Đó không phải là một vấn đề quá lớn đến mức ~)
239_ 〜にはんして / 〜にたいして (Trái ngược với ~, về (đối với) ~)
240_ 〜にほかならない (không phải là cái gì khác ngoài ~)
241_ 〜にもかかわらず (Tuy ~ nhưng ~)
242_ 〜にもとづいて / 〜にそくして (Dựa trên · căn cứ trên ~)
243_ 〜にもまして (Còn hơn ~/ Hơn ~)
244_ 〜によって〈手段、理由〉(Bằng ~(cách thức, lý do))
245_ 〜によって(は)〈基準・条件〉(Tùy theo ~ / nếu ~ thay đổi thì ~)
246_ 〜によると / 〜によれば (Theo ~ (Nguồn thông tin · nguồn phán đoán))
247_ 〜にわたって (Lan ra đến toàn thể~)
248_ 〜ぬきで / 〜ぬきにして (Không làm ~/ bỏ qua ~)
249_ 〜ぬく / 〜とおす (Làm ~ đến cuối cùng / làm ~ suốt)
250_ 〜ねばならない (Phải ~)
251_ 〜のきわみだ / 〜のいたりだ (Vô cùng ~, ~nhất)
252_ 〜のなんのって / 〜なんてもんじゃない (Rất ~ / đến độ ngạc nhiên ~)
253_ 〜のもと(に/で)( Dưới sự kiểm soát và ảnh hưởng của ~)
254_ 〜はいうまでもなく / 〜はいうにおよばず (~ như một vấn đề tất nhiên (hơn nữa ~ cũng), ~ là tất nhiên/ đương nhiên)
255_ 〜はおろか (~ như một vấn đề tất nhiên ( hơn nữa ~ cũng ~))
256_ 〜ばかり / 〜てばかり(Chỉ ~ suốt thôi, Cỡ ~, Chỉ ~ suốt thôi)
257_ 〜ばかりか / 〜ばかりでなく (Không chỉ ~ mà hơn nữa ~)
258_ 〜ばかりだ / 〜ばかりになっている ((Sau đó) chỉ cần làm ~/ (sau đó) là trạng thái chỉ cần làm ~)
259_ 〜ばかりに (Chỉ vì ~)
260_ 〜はさておき / 〜はともかく(として)(Về ~, không chọn nó làm chủ đề lúc này, Về ~, bây giờ không quan trọng)
261_ 〜はずがない / 〜ないはずだ (Đương nhiên không có khả năng ~, Tất nhiên là không ~)
262_ 〜ばそれまでだ / 〜たらそれまでだ (Nếu ~là coi như xong)
263_ (〜ば)〜ほど / (〜ば)〜だけ (Nếu ~, thì hơn nữa/ ngày càng ~, Nếu ~ , thì tương ứng với nó ~)
264_ 〜はもちろん(のこと)/ 〜はもとより (~ như một điều tất nhiên)
265_ 〜はんめん (Ở một mặt thì ~ nhưng nếu nhìn từ một mặt khác thì~)
266_ 〜びる / 〜めく (Cảm thấy như là ~, Cảm thấy như ~)
267_ 〜ぶり(〜っぷり)〈様子〉/ 〜ぶり〈時間〉(Bộ dạng của ~/ Dáng vẻ đang ~, Khoảng cách/ cách quãng thời gian ~)
268_ 〜ふりをする / 〜ぶる (Giống như ~ / cư xử như ~, Cư xử như ~)
269_ 〜ベからざる / 〜べからず (Không được~ / không thể làm ~, Không được~ / không thể làm ~)
270_ 〜べきだ / 〜べきではない (~ là đương nhiên/ là nhất, Tất nhiên là không tốt để làm ~)
271_m 〜べきだった / 〜べきではなかった (Giá mà đã ~ / Tốt hơn là ~ (, nhưng đã không làm nó), Giá mà đã không làm ~ / Tốt hơn là không làm điều đó (, nhưng đã làm nó))
272_ 〜ベく / 〜べくもない (định ~, dù định ~ cũng không thể ~)
273_ 〜ほど (Cỡ ~/ ở mức độ ~)
274_ 〜ほどのことではなぃ / 〜にもほどがある ( Đó không phải là một điều như ~/ vì đó không phải là một vấn đề lớn nên không cần phải ~, Cũng có giới hạn cho ~ / đó cũng là một phạm vi của lẽ thường cho ~)
275_ 〜ほど〜は(い)ない (~ là nhất)
276_ 〜まい (Không định ~ / Cố gắng sẽ không để ~, Có lẽ không ~)
277_ 〜まじ / 〜まじき ( Không nên ~ / không được)
278_ 〜まで〈程度〉/ 〜てまで / 〜までして
279_ 〜まで(のこと)だ / 〜たまでのことだ (Chỉ là ~, Chỉ là đã ~)
280_ 〜までもない / 〜にはおよばない (Không cần phải mất công ~)
281_ 〜まま ( Ở trạng thái đó ~ / trạng thái ~ không thay đổi, Theo như ~)
282_ 〜むき (Thích hợp cho / phù hợp với ~)
283_ 〜むけ (Dành cho ~ / coi ~ là đối tượng)
284_ 〜もさることながら (~ là đương nhiên, nhưng bên cạnh đó ~ cũng)
285_ 〜もそこそこに (~ cũng không làm cho đầy đủ, làm ~ cho xong)
286_ 〜ものか (quyết không làm những chuyện như ~/, Tuyệt đối không ~)
287_ 〜ものがある (Có một yếu tố cảm thấy như ~)
288_ 〜ものだ / 〜ものではない (物事の本質〉(Vốn dĩ / nói chung ~, Vốn dĩ / nói chung là không ~)
289_ 〜ものだ / よく(も)〜ものだ〈感嘆〉(Thật là ~/ Thực sự ~/ Thật ngưỡng mộ rằng có thể ~)
290_ (〜た)ものだ /(〜た)ものだった〈回想〉((Ngày xưa / lúc đó) đã ~ ấy nhỉ)
291_ 〜ものだから / 〜んだもの〈理由説明〉(Bởi vì ~)
292_ 〜たものではない (Hoàn toàn không thể ~/, Không đến mức như vậy)
293_ 〜ものなら / 〜うものなら (Nếu có thể ~, Nếu lỡ trở thành chuyện như là ~)
294_ 〜ものの / 〜とはいうものの (Nhưng ~/ Mặc dù chắc chắn rằng ~, nhưng ~)
295_ 〜ものを (Nếu ~ , vậy mà ~ / Dù ~ vậy mà ~)
296_ 〜も〜ば、〜も / 〜も(が)〜なら、〜も (không những ~, mà còn ~)
297_ 〜(の)やら ※「やら」の仲間(297〜301)は、例外的に一つのグループとして扱っています。 (Không biết ...?)
298_ 〜ことやら / 〜ものやら ※「やら」の仲間(297~301)は、例外的に一つのグループとして扱っています。(Không biết ~ (thế nào đây), Không biết ~ (là gì đây))
299_ ~が~やら ※「やら」の仲間(297 ~301)は、例外的に一つのグループとして扱っています。(Chẳng biết ~ (gì là gì nữa))
300_ 〜やら〜やら ※「やら」の仲間(297〜301)は、例外的に一つのクル一プとして扱っています。〈例示〉 (nào là ~ nào là ~/ lúc thì ~ lúc thì ~)
301_ 〜のやら〜のやら ※「やら」の仲間(297〜301)は、例外的に一つのグループとして扱っています。 〈疑問〉 ((Có) ~ hay ~ (không))
302_ 〜ゆえ(に)(Vì ~/ Do ~)
303_ 〜よう 〈様子〉(Cách làm ~, Cách thức/ phương pháp làm ~)
304_ 〜ようがない (Không có cách thức/ phương pháp để làm ~)
305_ 〜ような / 〜ように 〈例示•比喩〉(Giống như ~, (Một cách) giống như ~)
306_ 〜ように〈意図・目的〉(Với ý định là ~/ Với mục đích là ~)
307_ 〜ように〈同様〉(Theo như ~/ giống như ~)
308_ 〜ように〈間接話法〉((Yêu cầu/ đề nghị ai) làm ~)
309_ 〜ようにする (Cố gắng/ Lưu ý sao cho ~)
310_ 〜ようになる (Trở thành trạng thái / giai đoạn ~)
311_ 〜わけがない (Không thể nghĩ mấy chuyện như ~)
312_ 〜わけだ / 〜というわけだ ( ~ là đương nhiên, Có nghĩa là ~)
313_ 〜わけではない / 〜というわけではない
314_ 〜わけにはいかない (Không thể ~ / không được phép, Phải ~)
315_ 〜をおいて(ほかに)〜ない (Không có ~ thích hợp ngoài ~)
316_ 〜をかぎりに / 〜かぎりで (Đến giới hạn ~ / ~ là cuối cùng )
317_ 〜をかねて / 〜と〜をかねて (Cũng có mục đích ~, Với cả hai mục đích ~)
318_ 〜をかわきりに(して) (Xem ~ như là sự bắt đầu (liên tục làm ~))
319_ 〜をきっかけに(して)/ 〜をけいきに(して) / 〜をきに (~ là cơ hội • động lực, xem ~ như một bước ngoặt)
320_ 〜をぎんじえない (Không thể kìm nén cảm giác ~)
321_ 〜をこめて (Cho vào ~/ chất chứa ~/ rót vào ~)
322_ 〜をちゅうしんに / 〜をちゅうしんとして (Lấy ~ là trung tâm (của sự vật))
323_ 〜をとおして / 〜をつうじて (~ như là một trung gian / phương tiện, Trong suốt thời gian ~)
324_ (〜を)〜として / 〜を〜とする (Ở vị trí của ~/, Xem như · dưới danh nghĩa ~)
325_ 〜をとわず (~ không quan trọng/, Bất kể ~/, cái nào cũng không quan trọng)
326_ 〜をはじめ(として) (Là đại diện của ~, ngoài ra ~ )
327_ 〜をふまえ(て) (Dựa trên tiền đề · cơ sở /, Có tính đến ~)
328_ 〜をめぐって (Lấy ~ làm trung tâm của cuộc thảo luận hay xung đột, Vây quanh ~)
329_ 〜をもって (Với ~ (phương pháp, tiêu chí, thời hạn))
330_ 〜をもとに(して) (Lấy ~ làm vật liệu, cơ sở, nền tảng)
331_ 〜をものともせず(に) (không hề lo sợ ~)
332_ 〜をよぎなくされる / 〜をよぎなくさせる (buộc phải ~)
333_ 〜をよそに (Giống như không có liên quan gì tới ~)
334_ 〜んばかり(に) (Sắp sửa / gần như là ~)
335_ 〜んがため(に) (Để làm ~)

BÌNH LUẬN DÀNH CHO THÀNH VIÊN

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

my nguyen: Ad ơi ko có mẫu ngữ pháp số 24 và 25 ạ
04:03:46 ngày 07-03-1973
ゴック Ngọc: cho em hoi em muon dang ki vip lam the nao
04:12:58 ngày 14-12-1974

Xem tiếp Comment (admin Only)

BÌNH LUẬN THÔNG QUA TÀI KHOẢN FACEBOOK

Chú ý: Khi cần liên hệ hỏi đáp với ban quản trị, bạn không dùng comment facebook mà hỏi đáp thông qua Bình luận bên trên.

Đang xử lý

Hướng dẫn nâng cấp VIP - Liên hệ qua Facebook - Điều khoản sử dụng - Chính sách quyền riêng tư

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về trường ngoại ngữ Việt Nhật
Đ/C: 8A - Cư xá Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: Hotline: 0933 666 720
Email: admin@lophoctiengnhat.com - lophoctiengnhat.com@gmail.com

Liên hệ qua Facebook
Đăng nhập
Dùng tài khoản mạng xã hội:
Dùng tài khoản lophoctiengnhat.com:
Bạn cần trợ giúp?
Kết quả kiểm tra
Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
Chia sẻ không thành công.
Kết quà kiểm tra:
Tổng số câu hỏi:
Số câu sai:
Điểm:
Số câu đã làm:
Số câu đúng:
Kết quả:
Chia sẻ kết quả trên Facebook:
Thông báo:
Vui lòng quay lại bài học trước và chờ 15 phút để làm lại.
Thời gian còn lại: 15 : 00
Đang xử lý...
Kết quả tra cứu cho từ khóa:
Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.